Elaborare documente controlul calitatii

Receptia lucrarilor de constructii
 
Receptia reprezinta o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care investitorul declara ca accepta , preia lucrarea cu sau fara rezerve , prin care investitorul declara ca accepta lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta.. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile din contract si ale documentatilor de atribuire.
 
Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza in 2 etape:
 • Receptia la terminarea lucrarilor;
 • Receptia finala la terminarea perioadei de garantie.
Receptia se poate face prin acordul partilor sau in cazul in care acestia nu ajung la o intelegere se pot adresa instantelor judecatoresti.
 

Receptia la terminarea lucrarilor

 
Executantul trebuie sa trasmita din timp catre investitor data terminarii tuturor lucrarilor, intr-un document scris semnat de catre acesta. Executantul are obligatia de a transmite documentul si reprezentantului legal al investitorului.
 
Comisiile de receptie sunt stabilite de catre investitor si vor fi realizate din cel putin 5 membri. Din aceasta va face parte cel putin un reprezentant al investitorului si un reprezentant al autoritatilor locale. Pentru constructiile de importanta exceptionala comisia de receptia va fi realizata din cel putin 7 membri din care 5 vor fi specialisti in domeniu.
 
Pentru constructiile cu maxim 2 nivele, suprafata construita de maxim 150mp si inaltimea la cornisa 8 m  comisia de receptie poate fi formata din 2 membri: investitorul si reprezentantul primariei.
Reprezentantii executantilor si ai proiectantilor nu pot face parte din comisia de receptie decat in calitate de invitati si isi pot prezenta punctul de vedere.
 
Proiectantul va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere.
Pentru anumite categorii de cladiri trebuie invitate sa faca parte din comisie si alte persoane: reprezentati ai pompierilor, reprezentant comisie zonala a monumentelor, etc…
 
 

Receptia finala

 
Receptia finala de realizeaza cu maxim 15 zile inainte de perioada de garantie stipulate in contract dar nu mai putin de 1 an de zile de la finalizarea lucrarilor.
 
La receptia finala participa:
 • Investiorul;
 • Executantul;
 • Comisia solicitata de catre investitor;
 • Proiactantul lucrarilor.
Comisia de receptie va analiza urmatoarele:
 • Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
 • Finalizarea lucrarilor cerute de receptia la terminarea lucrarilor;
 • Referatul investitorului privind comportarea constructiei si a instalatiilor aferente.
 
In cazul aparitiei de defecte comisia poate cere realizarea de incercari si analize. Acestea se vor plati de catre partea care se va dovedi vinovata sau de catre cel care le-a solicitat.
Cheltuielile de orice natura legate de desfasurarea activitatii comisiei de receptie se suporta integral de catre investitor.
Cheltuielile cu incercari suplimentare, expertiza tehnica, analize, etc… se suporta de cel care le-a solicitat sau de catre vinovat
 
Continutul cartii tehnice a constructiei 
 
Cartea constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale componente.
Documentatia de baza cuprinde urmatoarele documente:
 • Cap. A: documentatia privind proiectarea;
 • Cap. B : documentatia privind executia;
 • Cap. B : documentatia privind receptia;
 • Cap. B : documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.
 
Documentatia de proiectare va cuprinde:
 • Acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize si acorduri care au stat la baza intocmirii proiectului;
 • Documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva;
 • Breviar de calcul pe specialitati;
 • Indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale;
 • Caiete de sarcini privind executia lucrarilor.
Documentatia tehnica privind executia va cuprinde:
 • Autorizatia de executare a lucrarilor;
 • Procesul verbal de predare al amplasamentului si al reperului de nivelment general;
 • Inregistrarile de calitate cu caracter general effectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;
 • Procesele verbale de receptie a terenului de fundare , a fundatiei si a suprastructurii , procese verbale de admitere a fazelor determinante;
 • Expertize tehnice, verificari de teren, cercetari suplimentare aparute din diverse motive;
 • Caiete de atasament, jurnalul principalelor evenimente.
 
Documentatia tehnica privind receptia va cuprinde:
 • Procesele verbale de receptie;
 • Alte acte incheiate ca urmare a intrunirii receptiei.
 • Documentatia tehnica  privind urmarirea comportarii in exploatare, si interventii in timp:
 • Prevederi scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei , instructiunile de exploatare si intretinere, lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate  pe timpul exploatarii constructiilor , documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei, in timpul executiei si al exploatarii;
 • Proiectele in baza carora s-au efectuat dupa receptia finala, modificari ale constructiilor;
 • Acte de constatare a unor deficiente aparute dupa receptia lucrarilor si masurile de interventie luate;
 • Proiectul de urmarire speciala a constructiei daca este cazul;
 • Procesul verbal de predare primire aparatelor de urmarire a constructiei;
 • Referat cu concluzii anuale si finale asupra urmaririi speciale;
 • Procese verbale de predare primire in cazul schimbarii executantului;
 • Jurnalul evenimentelor intocmit conform formulat tip.
 
Modul de intocmire, folosire si pastrare a cartii tehnice a constructiei
 
Cartea tehnica se intocmeste intr-un exemplar si se pastreaza de catre proprietar.
Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmarire in timp a constructiei, a comportarii, exploatarii si interventiilor.
 
Modul de completare si intocmire a cartii tehnice se urmareste in mod obligatoriu de:
 • Comisiile de receptie finala;
 • Organele de control al statului imputernicite;
 
Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de viata a constructiei pana la demolarea sa. Dupa demolare cartea tehnica se va depune la organele abilitate.
La vanzarea constructiei cartea tehnica revine si se preda noului beneficiar.